O Kanata

O Kanata! Kmikinaqinu
L’nui’ipnek, wen keytoq ta’n tujiw.
Sa’q kesalulek, mekite’lmulek
Ki’s ne’kaw kelniek.
Ta’n te’siek, O Kanata,
Ankweyulek ki’s sa’q.
Maqamikew westawu’lkewey,
O Kanata, Ankweyulek ki’s sa’q.
O Kanata, Ankweyulek ki’s sa’q.