O Kanata

O Kanata! Kmikinaqinu L’nui’ipnek, wen keytoq ta’n tujiw. Sa’q kesalulek, mekite’lmulek Ki’s ne’kaw kelniek. Ta’n te’siek, O Kanata, Ankweyulek ki’s sa’q. Maqamikew westawu’lkewey, O Kanata, Ankweyulek ki’s sa’q. O Kanata, Ankweyulek ki’s sa’q.